Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerinizin Gizliliğini Önemsiyoruz!

Bu Aydınlatma Metni, kişisel bilgilerinizi işbu Kişisel Veri Politikası'na atıf yapan Saint-Gobain Weber Yapı Kimya San. Tic. A.Ş. (“WEBER” veya “Şirket”) internet siteleri, ürünleri, servisleri, hizmetleri ve uygulamaları aracılığı ile nasıl topladığımızı ve işlediğimizi aktarmaktadır. 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Saint-Gobain Weber Yapı Kimya San. Tic. A.Ş. (“WEBER” veya “Şirket”) işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. İşlenen Kişisel Veriler

WEBER ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz ihtiyaca göre işlenebilir. 

 • Kimlik Bilgileriniz: Adı soyadı,
 • İletişim Bilgileriniz: Adres, e-posta, telefon numarası,
 • İş, Profesyonel Yaşam ve Eğitim Verileriniz; Unvan, meslek,
 • İnternet Trafik Bilgileri: Log bilgisi

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

WEBER ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilir;

 • Mal/ Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Teklif toplama sürecinin yürütülmesi,
 • Randevu, talep ve şikâyet sürecinin yürütülmesi,
 • Müşterilere sunulacak hizmet kapsamında gerekli olan bilgilerin toplanması sürecinin yürütülmesi,
 • Müşteri veri tabanının oluşturulması,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Fatura, irsaliye ve gider pusulalarının düzenlenmesi,
 • İş Sağlığı/ Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Teminat süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri kredi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bülten gönderimi amacıyla,
 • Tanıtım, yatırım, pazarlama ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Tedarikçi ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi süreci,
 • Fuar, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ödemelerin takibi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi kapsamında bülten, kutlama ve tebrik amaçlı mail, kısa mesaj veya hediye gönderimi,
 • Weber Akademi kapsamında Eğitim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Cari Kart Açılış Formu sürecinin yürütülmesi,
 • Fuar, toplantı ve organizasyonlarda gerçekleştirilen etkinlik fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması,
 • Usta Sadakat Sistemi kapsamında çekiliş ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet değerlendirme ve memnuniyet faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kartela, broşür, promosyon, hediye, organizasyon davetiye ve evrak gönderimleri,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi süreci,
 • İzoder dernek faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çağrı merkezi ile müşterilerle temas süreçlerinin yürütülmesi,
 • Veri güncellemesi amacıyla yılda bir müşterilere güncelleme formunun gönderilmesi ve geri bildirim alınması,
 • Veritabanı aracılığı ile e-posta ve SMS gönderimi,
 • Websiteleri ve mobil uygulamalar üzerinden müşteri verilerinin sisteme alınması,
 • Sosyal medya hesaplarının yönetilmesi,
 • Log kayıtlarının tutulması.
 • İnternet sitesi üzerinden kullanıcıların/müşterilerin taleplerinin veya şikayetlerinin sonuçlandırılması

3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla, yurt içindeki; resmi kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, bankalara, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimize, yurt dışındaki; grup şirketlerimize ve 3. kişilere aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5, 6 ve 8. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması.

5. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6. Weber’in Aldığı İdari ve Teknik Tedbirler

WEBER ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda web sitesinde aşağıda belirtilen hususları uygulamaktadır:

 • WEBER üretim, satış, pazarlama ve yönetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve hizmetlerinin kesintisiz ilerleyebilmesini sağlamak adına, Genel Müdürlük, fabrikalar, bayiler gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden temin edebildiği kişisel verileri, veri sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.
 • Kişisel veriler WEBER tarafından; üretim, satış, pazarlama ve yönetim faaliyetlerinin eksiksiz olarak sürdürülmesi, yasal ve idari yükümlülükler kapsamında WEBER’in yürütmekte sorumlu olduğu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, veri sahibinin mevzuattaki veya WEBER bünyesince kabul gören kural ve politikalardaki değişiklikler hususunda aydınlatılması, meşru menfaatlerin korunması, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ile birlikte, anket ve oylamalar ile veri sahiplerinin görüşünün alınması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, WEBER’e ait veya WEBER tarafından kullanılan elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması ve ilgili değerlendirmelerin yapılması suretiyle gerekli önlemlerin alınması, WEBER tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri faydalandırmak için iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması amacıyla işlenmektedir.
 • WEBER web sitesi üzerinden, iletişim formunun (ürün ve hizmet ile ilgili yorum ve sorulara ilişkin) doldurulmasına yönelik müşteri bilgileri alınmakta olup iş başvurularının gerçekleştirilmesine yönelik ise aday çalışan bilgileri alınmaktadır.  
 • WEBER, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. WEBER, web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen bağlantıların güvenlik ve gizliliğinden sorumlu değildir. Bu sitelere giriş sonucu karşılaşılabilecek maddi veya manevi kayıplarda sorumluluk kabul edilmeyecektir. 
 • WEBER web sitesi üzerinden iletişim formu veya işe alım işlemlerinde kullanılmak üzere talep edilen müşterilere ve aday çalışanlara ait her türlü kişisel bilgi, müşteri/aday çalışan onayı olmadan 3. Kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır. Yalnızca müşteri/aday çalışan bilgilerine erişme yetkisi bulunan yasal kurumlar ve yetkililer ile talep edilmesi durumunda müşteri bilgileri paylaşılabilecektir.
 • Müşterilerimizin/aday çalışanlarımızın web sitesi üzerinden girmiş oldukları bilgilere 3. kişilerin erişimi engellenmiştir. Müşterilerimizin/aday çalışanlarımızın kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla WEBER sistem ve internet alt yapısı güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.
 • Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler, KVKK’nın 7. maddesi uyarınca WEBER tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
 • WEBER, gerekli gördüğü durumlarda farklı kuruluşlardan destek hizmeti almakta ve ilgili kuruluşların WEBER’in gizlilik standartlarına ve şartlarına uygun hareket etmesini sağlamaktadır. WEBER, sözleşme düzenlediği veri işleyenlerin bilgi güvenliğine en az kendisi kadar önem verdiklerinden ve müşterek sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerinden emin olmakta ve bunu sözleşmesel olarak da güvenceye almaktadır. Veri işleyenler, mevzuattaki tanım ile paralel olarak yalnız WEBER’in talimatları doğrultusunda, WEBER ile akdedilmiş sözleşme çevçevesinde kalmak suretiyle ve mevzuata uygun olarak kişisel verileri işler. 
 • WEBER web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen linklerin güvenlik ve gizliliği WEBER sorumluluğu altında bulunmamaktadır. Bu sitelerde karşılaşılabilecek maddi/manevi kayıplardan WEBER sorumluluk üstlenemez.

WEBER web sitesinde bulunan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, WEBER’e aittir. WEBER web sitesinde yer alan üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları WEBER’de saklıdır.

6. Hak ve Talepleriniz için Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No:284 35730 Kemalpaşa, İzmir, Türkiye adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.

Başvurunuzda;

 • Ad, soyad
 • Başvuru yazılı ise imza
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu

bilgilerinin yer alması zorunludur. Bunun yanında veri sahibi olarak talebinize ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

Saint Gobain Weber Yapı Kimya San. Tic. A.Ş.